ΝΕΩΤΕΡΟ- Τι προβλέπεται στο νέο νόμο ( Ν. 4957/2022) για την απασχόληση ακαδημαϊκών υποτρόφων;

ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΟΙ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ Ν.4957, αρθρ. 173

 

Επίσης, σύμφωνα με το άρθρο 466 παρ 2 του ν. 4957/2022 (ΦΕΚ 141 τ. Α΄):

« Ακαδημαϊκοί υπότροφοι  που έχουν επιλεγεί σύμφωνα με τη διαδικασία της παρ 7 του άρθρου 29 του ν. 4009/2011 καθώς και όσοι επιλεγούν στο πλαίσιο προκηρύξεων που έχουν ήδη εκδοθεί κατά τη δημοσίευση του παρόντος ή προκηρύξεων που αναμένεται να δημοσιευθούν από Τμήματα των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (ΑΕΙ) ή στο πλαίσιο συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων για την κάλυψη των διδακτικών αναγκών του ακαδημαϊκού έτους 2022-2023 ισχύουν έως τη λήξη τους. Οι ακαδημαϊκοί υπότροφοι και τα ΑΕΙ διατηρούν το δικαίωμα ανανέωσης της σύμβασής τους έως τη συμπλήρωση τριών (3) ακαδημαϊκών ετών, σύμφωνα με την παρ 7 του άρθρου 29 του ν. 4009/2011 με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις, εφόσον υπήρχε σχετικός όρος στην προκήρυξη, σύμφωνα με την οποία επελέγησαν» 

Σας βοήθησε αυτή η απάντηση?