Ποια είναι η διαδικασία επιλογής και απασχόλησης Ακαδημαϊκών Υποτρόφων;

 1. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι να διατίθεται στο Τμήμα επαρκής σχετική πίστωση, εκτός τακτικού προϋπολογισμού, για την αμοιβή του/των ακαδ υποτρόφου/φων
 2. Υποβολή αιτήματος του Επιστημονικού Υπεύθυνου προς τη Γ.Σ. του οικείου Τομέα του Τμήματος
 3. Πρόταση για Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος της θέσης από τη Γ.Σ. του Τομέα προς τη Συνέλευση του Τμήματος
 4. Έγκριση της πρότασης για Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος της θέσης από τη Συνέλευση του Τμήματος και διαβίβαση στον Κοσμήτορα της οικείας Σχολής
 5. Με την ίδια ως άνω απόφαση, ορισμός Τριμελούς Επιτροπής του Τμήματος με ίδιο ή συναφές γνωστικό αντικείμενο με αυτό της προκηρυχθείσας θέσης για την υποβολή εισήγησης επί των υποψηφιοτήτων
 6. Επικύρωση της προκήρυξης της θέσης, έκδοση Πράξης του Κοσμήτορα της οικείας Σχολής. Ανάρτηση της Πράξης στη Διαύγεια
 7. Ανάρτηση της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (Πράξη που φέρει τον ΑΔΑ) με ευθύνη της Γραμματείας του Τμήματος, στο διαδικτυακό τόπο του Τμήματος, του Ιδρύματος, δημοσίευση στον ημερήσιο τύπο και ανακοίνωση στο announcemets.
 8. Υποβολή υποψηφιοτήτων στη Γραμματεία του Τμήματος και προώθησή τους στην ορισθείσα επιτροπή
 9. Υποβολή εισήγησης της ορισθείσας επιτροπής προς τη Συνέλευση του Τμήματος (λαμβανομένης υπόψη της προκήρυξης καθώς και των αναγκών, των προϋποθέσεων και των κριτηρίων που έχουν οριστεί)
 10. Απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος (ανά προκήρυξη) για την επιλογή του υποψηφίου (λαμβανομένης υπόψη της προκήρυξης, καθώς και των αναγκών, των προϋποθέσεων και των κριτηρίων που έχουν οριστεί) και διαβίβαση του σχηματισθέντος φακέλου προς τον Κοσμήτορα της οικείας Σχολής. Επισημαίνεται ότι στο πρακτικό της Συνέλευσης του Τμήματος για την απόφαση της επιλογής των Ακαδημαϊκών Υποτρόφων πρέπει να αναγράφονται τα απαιτούμενα προσόντα, καθώς και τα κριτήρια, όπως έχουν δημοσιευτεί στην οικεία Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος και λαμβάνονται υπόψη από το Σώμα κατά την κρίση της επιλογής.
 11. Επικύρωση της επιλογής και έκδοση Πράξης (ανά Προκήρυξη) του Κοσμήτορα της οικείας Σχολής. Ανάρτηση της Πράξης στη Διαύγεια
 12. Ανάρτηση της Πράξης η οποία φέρει ΑΔΑ με ευθύνη της Γραμματείας του Τμήματος στο διαδικτυακό τόπο του Τμήματος και του Ιδρύματος
 13. Προώθηση του φακέλου στην Επιτροπή Ερευνών για τη σύναψη της σύμβασης

 

 

 

Σας βοήθησε αυτή η απάντηση?