Ποιο είναι το ισχύον Νομοθετικό και Κανονιστικό πλαίσιο για τη διαδικασία επιλογής και απασχόλησης Ακαδημαϊκών Υποτρόφων;

 

  1. Οι διατάξεις του άρθρου 29 παρ. 6 του ν. 4009/2011 (ΦΕΚ 195/06-09-2011, τ.Α΄) «Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 34 παρ. 16 του ν. 4115/2013 (ΦΕΚ 24/30.1.2013 τεύχ. Α’) και το άρθρο 95 του ν. 4310/2014(ΦΕΚ 258/8.12.2014 τ. Α΄) και μετά την αντικατάσταση του τελευταίου εδαφίου με τη διάταξη του άρθρου 44 του ν. 4369/2016, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 58 του ν. 4386/2016 (ΦΕΚ 83/11-5-2016 τευχ. Α΄)
  2. Οι διατάξεις του άρθρου 71 του Εσωτερικού Κανονισμού του Πανεπιστημίου Πατρών (ΦΕΚ 3899/25-10-2019, τ. Β΄)
  3. Το απόσπασμα πρακτικών της υπ΄ αριθμ. 408/2.2.2015 συνεδρίασης της Επιτροπής Ερευνών με τις συνημμένες οδηγίες για τη διαδικασία σύναψης συμβάσεων έργου με Πανεπιστημιακούς Υποτρόφους
  4. Το υπ΄ αριθμ. 716/31002/7-11-2016 έγγραφο της Συγκλήτου με θέμα: «Επικαιροποίηση της διαδικασίας για επιλογή και απασχόληση Ακαδημαϊκών Υποτρόφων στο Πανεπιστήμιο Πατρών»

Σας βοήθησε αυτή η απάντηση?