Ποια είναι η κύρια υποχρέωση ενός μέλους Δ.Ε.Π. κατά την έναρξη ή τη διακοπή άσκησης επιχειρηματικής δραστηριότητας;

Κάθε Καθηγητής ή υπηρετών λέκτορας, πλήρους απασχόλησης, οφείλει να γνωστοποιεί εγγράφως  στον Κοσμήτορα της Σχολής (με την αποστολή σχετικής υπεύθυνης δήλωσης κατά το επισυναπτόμενο πρότυπο) την έναρξη της άσκησης επιχειρηματικής δραστηριότητας, σύμφωνα με την περ. θ΄ της παρ. 2 του άρθρου 23 του ν. 4009/2011, εντός αποκλειστικής προθεσμίας ενός (1) μηνός από την έναρξη αυτής. Αντίστοιχα, η ίδια υποχρέωση υφίσταται σε περίπτωση διακοπής της άσκησης επιχειρηματικής δραστηριότητας από τον Καθηγητή ή υπηρετούντα λέκτορα.

ΔΗΛΩΣΗ ΕΝΑΡΞΗΣ Η ΔΙΑΚΟΠΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕΛΟΥΣ ΔΕΠ

Σας βοήθησε αυτή η απάντηση?