Ποια νοούνται εισοδήματα από άσκηση επιχειρηματικής δραστηριότητας;

Σύμφωνα με την περ. θ΄ της παρ. 2 του άρθρου 23 του ν. 4009/2011 εισοδήματα από άσκηση επιχειρηματικής δραστηριότητας νοούνται:

Α. εισόδημα από ατομική επιχείρηση που είναι υπόχρεη στην τήρηση βιβλίων και στοιχείων (άσκηση ελεύθερου επαγγέλματος)

Β. εισόδημα που προέρχεται από την παροχή υπηρεσιών, οι οποίες είναι συναφείς με το γνωστικό αντικείμενο και την επιστήμη του Καθηγητή ή υπηρετούντος λέκτορα, μέσω εταιρείας οποιασδήποτε νομικής μορφής (O.E., Ε.Ε., Ε.Π.Ε., Α.Ε., Ι.Κ.Ε., κ.λπ.).

Ενδεικτικά, ως τέτοιες περιπτώσεις είναι οι δικηγορικές εταιρείες , εταιρείες παροχής ιατρικών υπηρεσιών, εταιρείες παροχής συμβουλευτικών εταιριών, εταιρείες μελετών και τεχνικών έργων κ.ά. Τα εισοδήματα που προέρχονται από την άσκηση επιχειρηματικής δραστηριότητας μέσω εταιρείας μπορεί να έχουν τη μορφή αμοιβής για τη συμμετοχή σε εταιρεία , μερίσματος, διανομής κερδών κ.λπ.

Γ. Εκτός από τις ανωτέρω περιπτώσεις Α & Β, υπάρχουν κατηγορίες εισοδημάτων  που εξαιρούνται από την υποχρέωση απόδοσης ποσοστού  επί των ετήσιων καθαρών εισοδημάτων (βλ. ΦΕΚ Β΄ 5351/5.12.2020, άρθρο 4 παρ. 2)

Σας βοήθησε αυτή η απάντηση?