Ποιες υποχρεώσεις απορρέουν από την άσκηση επιχειρηματικής δραστηριότητας μελών ΔΕΠ;

  1. Οι Καθηγητές και υπηρετούντες λέκτορες πλήρους απασχόλησης των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.), οι οποίοι ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα κατά την περ. θ΄ της παρ. 2 του άρθρου 23 του ν. 4009/2011 (Α΄ 195), όπως ισχύει, υποχρεούνται να αποδίδουν ετησίως προς τον Ε.Λ.Κ.Ε. του οικείου Α.Ε.Ι. ποσοστό ύψους επτά τοις εκατό (7%) επί των ετήσιων καθαρών εισοδημάτων τους που προέρχονται από την άσκηση επιχειρηματικής δραστηριότητας ατομικώς ή μέσω εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 4 της παρούσας.
  2. Οι κρατήσεις της παρ. 1 αποτελούν πόρους των Ειδικών Λογαριασμών Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) των Α.Ε.Ι., σύμφωνα με την περ. η΄ της παρ. 1 του άρθρου 51 του ν. 4485/2017 (Α΄ 114).

Σας βοήθησε αυτή η απάντηση?