Ποιο είναι το ισχύον θεσμικό πλαίσιο για την άσκηση επιχειρηματικής δραστηριότητας μελών ΔΕΠ ;

I) Ν 4009/2011, άρθρο 23 παρ. 2

II) Οι διατάξεις της Κ.Υ.Α. 165788/Ζ2/4.12.2020 (ΦΕΚ Β΄ 5351/5.12.2020) που αφορά στην αντικατάσταση της υπό στοιχεία Φ.122.1/72/88553/Ζ2/3-6-2019 κοινής Υπουργικής απόφασης «Διαδικασία είσπραξης ποσοστού επί του εισοδήματος καθηγητών και υπηρετούντων λεκτόρων πλήρους απασχόλησης των ΑΕΙ που προέρχεται από την άσκηση επιχειρηματικής δραστηριότητας και τρόπος είσπραξης εκκρεμών οφειλών παρελθόντων ετών» (Β’2271).

165788-Ζ2-4_12_2020-ΦΕΚ-Β-5351_05_12_2020

Σας βοήθησε αυτή η απάντηση?