Σε ποιες περιπτώσεις οφείλει ένα μέλος ΔΕΠ να προβεί στην ανωτέρω υποχρέωση;

Η ανωτέρω υποχρέωση υφίσταται τόσο σε περιπτώσεις άσκησης επιχειρηματικής δραστηριότητας ατομικώς (άσκηση ελεύθερου επαγγέλματος), όσο και στις περιπτώσεις παροχής υπηρεσιών οι οποίες είναι συναφείς με το γνωστικό αντικείμενο και την επιστήμη του Καθηγητή ή υπηρετούντος λέκτορα μέσω εταιρείας οποιασδήποτε νομικής μορφής (O.E., Ε.Ε., Ε.Π.Ε., Α.Ε.,Ι.Κ.Ε., κ.λ.π).

Σας βοήθησε αυτή η απάντηση?