Τι υποχρεώσεις εμπίπτουν στον Κοσμήτορα της οικείας Σχολής από την έναρξη ή την διακοπή της επιχειρηματικής δραστηριότητας ενός μέλους ΔΕΠ;

Ο Κοσμήτορας της οικείας Σχολής υποχρεούται εντός δεκαπέντε (15) ημερολογιακών ημερών από την έναρξη κάθε ημερολογιακού έτους να  αποστείλει στην αρμόδια διοικητική υπηρεσία του οικείου Α.Ε.Ι. κατάλογο με τα στοιχεία των Καθηγητών και υπηρετούντων λεκτόρων, οι οποίοι δήλωσαν ότι άρχισαν ή σταμάτησαν να ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα εντός του προηγούμενου ημερολογιακού έτους.

Σας βοήθησε αυτή η απάντηση?