Ποια είναι η διαδικασία έγκρισης σύστασης Τεχνοβλαστού;

Συμπληρώνεται το Έντυπο Τεχνοβλαστού (ερωτηματολόγιο) και υποβάλλεται στο αρμόδιο Τμήμα.

Εξετάζεται η πληρότητα και ορθότητα της παρεχόμενης πληροφορίας και το αίτημα προωθείται για έγκριση στην Επιτροπή Ερευνών.

Μετά την σύμφωνη γνώμη της Επιτροπής Ερευνών, το αίτημα προωθείται στην Σύγκλητο ή και το Πρυτανικό Συμβούλιο για την τελική έγκριση σύστασής του.

Ο κανονισμός Σύστασης Τεχνοβλαστών στο Πανεπιστήμιο Πατρών βρίσκεται στο Παράρτημα II του “Οδηγoύ Χρηματοδότησης”,  που είναι αναρτημένος στην ιστοσελίδα της ΜΟΔΥ ΕΛΚΕ Πανεπιστημίου Πατρών (www.research.upatras.gr)

Σας βοήθησε αυτή η απάντηση?