Ποια είναι η διαδικασία για την ένταξη νέου μέλους στην ερευνητική ομάδα έργου;

Μέλη του προσωπικού του Πανεπιστημίου Πατρών με πρόσθετη αμοιβή για πρόσθετο έργο, εντάσσονται στην Ομάδα Έργου ύστερα από έγκριση της Επιτροπής Ερευνών, εφόσον η σχετική πρόβλεψη περιλαμβάνεται στον εγκεκριμένο προϋπολογισμό του έργου και εντός του ανώτατου ορίου αμοιβής.

Πρόσθετο επιστημονικό, διοικητικό, τεχνικό και λοιπό προσωπικό, που απαιτείται για την εκτέλεση κάθε έργου και δεν είναι μέλος του προσωπικού του Πανεπιστημίου Πατρών, εντάσσεται στην Ομάδα Έργου ύστερα από Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος και τήρηση της αρχής της διαφάνειας και της αρχής της ίσης μεταχείρισης.

Εάν το πρόσθετο προσωπικό έχει αξιολογηθεί και εγκριθεί από τον φορέα χρηματοδότησης, δεν απαιτείται πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος εφόσον δεν προβλέπεται διαφορετική διαδικασία από το σύνολο των εγγράφων της πρόσκλησης.

Το πρόσθετο προσωπικό απασχολείται με σύμβαση ανάθεσης έργου ή εργασίας ορισμένου χρόνου ή υποτροφίες σε συγκεκριμένες περιπτώσεις.

Είναι δυνατή, μέσα στο πλαίσιο ενός έργου, η παράταση της χρονικής διάρκειας μιας σύμβασης έργου, εφόσον τέτοια δυνατότητα προβλέπεται ρητά στη σχετική Πρόσκληση. Αντιστοίχως είναι δυνατή, μέσα στο πλαίσιο ενός έργου, η παράταση της χρονικής διάρκειας μιας σύμβασης εργασίας, σύμφωνα με τις προβλέψεις του άρθρου 24 του Ν.4386/2016, εφόσον τέτοια δυνατότητα προβλέπεται ρητά στη σχετική Πρόσκληση.

Επιλεγέντες/-ίσσες ερευνητές/-τριες που είναι δημόσιοι υπάλληλοι, έχουν προσωπική ευθύνη τήρησης των προϋποθέσεων του άρθρου 31 του Ν. 3528/2007.

Σας βοήθησε αυτή η απάντηση?