Ποια είναι η διαδικασία κατοχύρωσης της διανοητικής ιδιοκτησίας;

Υποβάλλεται αίτημα στο αρμόδιο Τμήμα μέσω της συμπλήρωσης των παρακάτω 3 εντύπων:

  1. Έντυπο Γνωστοποίησης της Εφεύρεσης
  2. Έντυπο Συμφωνίας Εφευρετών
  3. Έντυπο Συμφωνίας Συνδικαιούχων

Εξετάζεται η πληρότητα και ορθότητα της παρεχόμενης πληροφορίας το αίτημα προωθείται για έγκριση στην Επιτροπή Ερευνών.

Μετά την σύμφωνη γνώμη της Επιτροπής Ερευνών, ενημερώνονται οι εφευρέτες και επιλέγεται το αρμόδιο δικηγορικό γραφείο για την συγγραφή του αιτήματος κατοχύρωσης στους αρμόδιους φορείς κατοχύρωσης (εθνικό, ευρωπαϊκό, διεθνές).

Ο κανονισμός κατοχύρωσης της διανοητικής ιδιοκτησίας στο Πανεπιστήμιο Πατρών βρίσκεται στο Παράρτημα II του “Οδηγoύ Χρηματοδότησης”,  που είναι αναρτημένος στην ιστοσελίδα της ΜΟΔΥ ΕΛΚΕ Πανεπιστημίου Πατρών (www.research.upatras.gr)

Σας βοήθησε αυτή η απάντηση?