Ποια είναι η διαδικασία σύναψης Συμφωνητικού Μεταφοράς Υλικών & Πληροφοριών (Material & Data Transfer Agreement);

Συμπληρώνεται το αντίστοιχο για την κάθε περίπτωση συμφωνητικό και εξετάζεται η πληρότητα και ορθότητά του και προωθείται για υπογραφή στον Αντιπρύτανη Έρευνας & Ανάπτυξης

Σας βοήθησε αυτή η απάντηση?