Ποιο το κριτήριο και ποιες οι διαδικασίες της απευθείας ανάθεσης;

  • Κριτήριο  για την προσφυγή στην διαδικασία της απευθείας ανάθεσης αποτελούν τα ανώτατα όρια του προϋπολογισμού της κατηγορίας/είδος δαπάνης. Τα ανώτατα όρια δηλαδή δεν εξετάζονται ανά μεμονωμένη προμήθεια/υπηρεσία, αλλά σε επίπεδο κατηγορίας/είδους δαπάνης. Όταν ο Προϋπολογισμός της Κατηγορίας Δαπάνης της προς ανάθεση προμήθειας κυμαίνεται από 2.501 € άνευ ΦΠΑ έως 30.000 € άνευ ΦΠΑ ακολουθείται η Διαδικασία Απευθείας Αναθέσεων
  • Ως απευθείας ανάθεση νοείται η διαδικασία ανάθεσης χωρίς εκ των προτέρων δημοσιότητα, στο πλαίσιο της οποίας η Αναθέτουσα Αρχή αναθέτει σύμβαση στον φορέα της επιλογής της, κατόπιν έρευνα αγοράς ή διαβούλευσης με έναν ή περισσότερους οικονομικούς φορείς.

Σύμφωνα με το άρθρο 118 του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 50 του Ν. 4782/2021, προσφυγή στη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης επιτρέπεται όταν η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης είναι ίση ή κατώτερη από το όριο των τριάντα χιλιάδων ευρώ (30.000 €). Επιπρόσθετα, για προμήθειες αγαθών ή παροχή υπηρεσιών εκτιμώμενης αξίας από 2.501,00 € έως 30.000,00 €, μη συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ, καθίσταται υποχρεωτική η έκδοση και η ανάρτηση πρόσκλησης, προς συγκεκριμένους οικονομικούς φορείς για υποβολή προσφορών, στο σύστημα ΚΗΜΔΗΣ  τουλάχιστον πέντε (5) πριν την κοινοποίηση της απόφασης απευθείας ανάθεσης.

Οι διαδικασίες και τα βήματα που ακολουθούνται,  αναφέρονται αναλυτικά στον  “Οδηγό Προμηθειών ΜΟΔΥ ΕΛΚΕ” και στον “Οδηγό Χρηματοδότησης”,  που βρίσκεται αναρτημένοι στην ιστοσελίδα της ΜΟΔΥ ΕΛΚΕ Πανεπιστημίου Πατρών (www.research.upatras.gr)

Σας βοήθησε αυτή η απάντηση?