Πώς αντιμετωπίζουμε τον ΦΠΑ σε τιμολόγια / δαπάνες εξωτερικού;

  • Εάν η εταιρεία εξωτερικού είναι από χώρα της ΕΕ, τόσο στο αίτημα απευθείας ανάθεσης, όσο και στην εντολή πληρωμής θα πρέπει να συνυπολογίζεται και ΦΠΑ 24% (εξαιρούνται τα έργα παροχής υπηρεσιών). Στο παραστατικό ο ΦΠΑ θα είναι μηδενικός.

Εάν η εταιρεία είναι από τρίτη χώρα, εκτός ΕΕ, δεν υπάγεται στην ανωτέρω περίπτωση και το αίτημα θα είναι όσο η αξία του τιμολογίου. Η πληρωμή του ΦΠΑ γίνεται στο αρμόδιο τελωνείο και πρέπει να προσκομίζεται μαζί με το τιμολόγιο και τα δικαιολογητικά της ολοκλήρωσης του εκτελωνισμού

Σας βοήθησε αυτή η απάντηση?