Τι δικαιολογητικά χρειάζεται κάποιος για να ανοίξει λογαριασμό υπολόγου* στην Τράπεζα (προκαταβολές);

  • Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας του υπόλογου διαχειριστή
  • Πρόσφατο εκκαθαριστικό σημείωμα φορολογικής δήλωσης
  • Πρόσφατη μισθοδοσία
  • Λογαριασμός τηλεφώνου (με αναγραφόμενη τη δ/νση κατοικίας στην Πάτρα)
  • Υπεύθυνη δήλωση κατοχής λογαριασμού email
  • Επιστολή Προέδρου ΕΛΚΕ για το άνοιγμα του λογαριασμού υπολόγου (έγγραφο το οποίο χορηγείται από τον ΕΛΚΕ)

* Δημόσιος υπόλογος είναι όποιος διαχειρίζεται, έστω και χωρίς νόμιμη εξουσιοδότηση, χρήματα, αξίες ή υλικό που ανήκουν στο Δημόσιο ή σε Ν.Π.Δ.Δ., καθώς και οποιοσδήποτε άλλος θεωρείται από το νόμο δημόσιος υπόλογος.

 

Σας βοήθησε αυτή η απάντηση?