Τι δικαιολογητικά πρέπει να υποβάλλουμε για την έναρξη ενός έργου;

Για την έναρξη ενός έργου, χρειάζεται να καταθέσετε εντύπως ή ηλεκτρονικά τα παρακάτω δικαιολογητικά:

Τα δικαιολογητικά θα πρέπει να συνοδεύονται από πλήρη φάκελο εγκεκριμένου έργου (π.χ. Τεχνικό Δελτίο Έργου, Σύμβαση Ανάθεσης Έργου, Grant Agreement κτλ)
καθώς και βεβαίωση από την Επιτροπή Ηθικής και Δεοντολογίας της Έρευνας (Ε.Η.Δ.Ε.) του Πανεπιστημίου Πατρών.
Απαραίτητη προϋπόθεση για την έναρξη του έργου και για κάθε οικονομική συναλλαγή με τον ΕΛΚΕ, αποτελεί η έγκριση της αποδοχής διαχείρισης του έργου από την Επιτροπή Ερευνών.

Για κάθε εγκεκριμένο έργο, εκδίδεται ένας μοναδικός εσωτερικός κωδικός Φ.Κ. (Φορέας Κόστους), ο είναι απαραίτητος για την επικοινωνία σας με τμήματα του ΕΛΚΕ.

Σας βοήθησε αυτή η απάντηση?