Ποιο είναι το θεσμικό και κανονιστικό πλαίσιο που διέπει την Ίδρυση και Λειτουργία Επώνυμης Έδρας;

Οι διατάξεις του Εσωτερικού Κανονισμού του Πανεπιστημίου Πατρών (ΦΕΚ Β’ 3899/25.10.2019), όπως ισχύουν, οι διατάξεις του άρθρου 47 του Ν. 4009/2011(ΦΕΚ 195/6-9-11 τ.Α΄), όπως ισχύουν καθώς και τα οριζόμενα στις αποφάσεις των αρμοδίων οργάνων του Ιδρύματος.

τελευτ. ΑΠΌΦΑΣΗ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ- ΕΠΙ ΤΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΓΙΑ…

Σας βοήθησε αυτή η απάντηση?