Ποιος μπορεί να είναι ο δωρητής για την Επώνυμη Έδρα;

Δωρητής για την Επώνυμη Έδρα μπορεί να είναι  οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο της  ημεδαπής ή της αλλοδαπής.

Σας βοήθησε αυτή η απάντηση?