Τι απαιτείται για την Ίδρυση και Λειτουργία Επώνυμης Έδρας στο Πανεπιστήμιο Πατρών;

Για την ίδρυση και λειτουργία επώνυμης έδρας σε συγκεκριμένη γνωστική περιοχή υποβάλλεται αιτιολογημένη εισήγηση στην  Κοσμητεία της οικείας Σχολής, ύστερα από πρόταση/εισήγηση μέλους Δ.Ε.Π. της Σχολής. Στην εν λόγω εισήγηση περιλαμβάνονται :

  • το ακριβές γνωστικό αντικείμενο,
  • πρόταση για τα απαραίτητα στοιχεία του/των μαθήματος/ων και το ακαδημαϊκό Τμήμα που αυτά εντάσσονται,
  • τα πλήρη στοιχεία του δωρητή με το σχέδιο της προτεινόμενης προγραμματικής συμφωνίας,
  • το ύψος της προβλεπόμενης δωρεάς για την κάλυψη των δαπανών της διδακτικής και γενικότερης επιστημονικής δραστηριότητας της έδρας,
  • τη βαθμίδα του/των προς επιλογή διδάσκοντος/ντων και τον προβλεπόμενο χρόνο θητείας του/τους,
  • το ύψος της δωρεάς πρέπει να καλύπτει την αμοιβή του/των διδάσκοντος/ντων, καθώς και όλες τις λειτουργικές δαπάνες.

Για το σκοπό αυτό δύναται με απόφαση της Συγκλήτου να συσταθεί επιτροπή, στην οποία συμμετέχει απαραιτήτως εκπρόσωπος της Κοσμητείας της οικείας Σχολής και η οποία υποβάλλει πρόταση σχετικά με το ελάχιστο απαιτούμενο ύψος της δωρεάς.

Σας βοήθησε αυτή η απάντηση?