Τι περιλαμβάνει η διαδικασία για την Ίδρυση και Λειτουργία Επώνυμης Έδρας στο Πανεπιστήμιο Πατρών;

Η ίδρυση και λειτουργία σε Σχολή Επώνυμης Έδρας διδασκαλίας και έρευνας σε συγκεκριμένη γνωστική περιοχή πραγματοποιείται με απόφαση  του/της Πρύτανη, ύστερα από εισήγηση της οικείας Κοσμητείας και εγκρίνεται από τη Σύγκλητο του Πανεπιστημίου Πατρών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 47 του ν. 4009/2011, όπως ισχύουν.

Σας βοήθησε αυτή η απάντηση?