Ποια είναι τα στάδια έγκρισης της προγραμματικής συμφωνίας μεταξύ του Πανεπιστημίου Πατρών και του δωρητή;

Η προγραμματική συμφωνία με τον δωρητή, το κείμενο της οποίας εγκρίνεται από τη Σύγκλητο μετά από εισήγηση της Κοσμητείας της Σχολής, υπογράφεται από τον/την Πρύτανη ή τον/τη νόμιμο/η αναπληρωτή/τρια του της και τον/την Κοσμήτορα της Σχολής.

Σας βοήθησε αυτή η απάντηση?