Ποια τα δικαιώματα του διδάσκοντος/ουσας της Επώνυμης Έδρας

Με την επιφύλαξη ειδικών διατάξεων και αποφάσεων, οι διδάσκοντες/ουσες έχουν δικαίωμα να χρησιμοποιούν τις υποδομές του Πανεπιστημίου, να χρησιμοποιούν το όνομα του Ιδρύματος και της Σχολής ως ακαδημαϊκό τους φορέα, πρόσβασης στις Βιβλιοθήκες (Τμημάτων και Κεντρική) με δικαίωμα δανεισμού καθώς και πρόσβασης στον εξοπλισμό της Σχολής και/ή σε άλλες υποδομές που τυχόν διατίθενται στο Πανεπιστήμιο Πατρών και κρίνονται χρήσιμες για τη διεξαγωγή της έρευνας, σύμφωνα με τους Κανονισμούς των οικείων μονάδων και του Ιδρύματος.

Σας βοήθησε αυτή η απάντηση?