Ποιες οι υποχρεώσεις του διδάσκοντος της Επώνυμης Έδρας;

Οι διδάσκοντες σε Επώνυμες Έδρες έχουν τα καθήκοντα και τις υποχρεώσεις που ορίζονται στη συναφθείσα σύμβαση. Επιπλέον, οι διδάσκοντες σε επώνυμες έδρες οφείλουν, εφόσον τους ζητηθεί, να συμμετέχουν σε σεμινάρια ή ημερίδες που οργανώνει η Σχολή και αφορούν στην έρευνα που διεξάγουν, υποχρεούνται να αναφέρουν το Πανεπιστήμιο Πατρών και την οικεία Σχολή και Ακαδημαϊκή Μονάδα ως ακαδημαϊκό τους φορέα σε κάθε δημοσίευσή τους, υποχρεούνται να ανταποκρίνονται και να συμμορφώνονται στις υποδείξεις και στους κανονισμούς της Σχολής και του Ιδρύματος, υποχρεούνται να συμμορφώνονται στις κείμενες διατάξεις της νομοθεσίας για τα Α.Ε.Ι., να εφαρμόζουν τις αποφάσεις των οργάνων του ιδρύματος και να τηρούν τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας του Ιδρύματος, τους Κώδικες Δεοντολογίας, αλλά και τους εν γένει κανόνες συμπεριφοράς που πρέπει να επιδεικνύουν τα μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας, ώστε να μην διαταράσσεται δημοκρατική λειτουργία και να μη θίγεται το κύρος του Ιδρύματος και των λειτουργών του.

Σας βοήθησε αυτή η απάντηση?