Πως επιλέγεται ο διδάσκων/ουσα σε μια Επώνυμη Έδρα ;

Διευκρινίζεται ότι η διαδικασία επιλογής διδάσκοντος ΔΕΝ εμπίπτει στις ισχύουσες διατάξεις περί πρόσληψης μελών ΔΕΠ.

Για την επιλογή του διδάσκοντος εφαρμόζονται αναλόγως τα προβλεπόμενα στη διαδικασία για την επιλογή και απασχόληση ακαδημαϊκών υποτρόφων του Ιδρύματος και ειδικότερα:

Α. Με απόφαση της Κοσμητείας της οικείας Σχολής ορίζεται τριμελής επιτροπή αποτελούμενη από το μέλος ΔΕΠ – εισηγητή της πρότασης για ίδρυση της επώνυμης έδρας, τον/την Πρόεδρο του οικείου Τμήματος και τον/την Κοσμήτορα της οικείας Σχολής, η οποία υποβάλλει εισήγηση επί των υποψηφιοτήτων προς την Κοσμητεία (λαμβανομένων υπόψη της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, των αναγκών, των προϋποθέσεων και των κριτηρίων που έχουν οριστεί). Η απόφαση ορισμού της εν λόγω επιτροπής δύναται να ληφθεί στην ίδια ως άνω συνεδρίαση που εγκρίνεται η Πρόσκληση.

Β. Μετά την υποβολή της εισήγησης της τριμελούς επιτροπής, η Κοσμητεία με απόφασή της επιλέγει τον υποψήφιο (λαμβανομένων υπόψη της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, των αναγκών, των προϋποθέσεων και των κριτηρίων που έχουν οριστεί). Επί της απόφασης επιλογής εκδίδεται σχετική πράξη του/της Κοσμήτορα, η οποία αναρτάται στη Διαύγεια και στον διαδικτυακό τόπο της Σχολής και του Ιδρύματος.

 

Σας βοήθησε αυτή η απάντηση?