Σε τι αφορά και τι περιλαμβάνει η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος;

Για την πλήρωση της θέσης δημοσιεύεται Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με απόφαση της Κοσμητείας της Σχολής και Πράξη που εκδίδεται από τον/την Κοσμήτορα, η οποία αναρτάται στη Διαύγεια, στον διαδικτυακό τόπο της Σχολής και του Ιδρύματος και δημοσιεύεται στον ημερήσιο τύπο. Στην Πρόσκληση περιλαμβάνονται ο τίτλος ή η γνωστική περιοχή και οι ανάγκες που θα καλύψει η επώνυμη έδρα, η διάρκεια της σύμβασης, η βαθμίδα του διδάσκοντος, τα απαιτούμενα προσόντα, οι προϋποθέσεις και τα κριτήρια επιλογής, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και η προθεσμία υποβολής τους. Οι υποψηφιότητες υποβάλλονται στη Γραμματεία της Κοσμητείας της οικείας Σχολής εντός της προθεσμίας που ορίζεται στην προκήρυξη και η οποία δεν μπορεί να
είναι μικρότερη των δεκαπέντε (15) ημερών.

Σας βοήθησε αυτή η απάντηση?