Ποια είναι η διαδικασία για διακοπή φοίτησης (αναστολή σπουδών);

Εφόσον ευρίσκεστε στην κανονική διάρκεια φοίτησης, έχετε δικαίωμα να υποβάλλετε αίτηση για διακοπή φοίτησης, για διάστημα έως 2 ακαδημαϊκά έτη (4 εξάμηνα). Η αίτηση υποβάλλεται στη Γραμματεία του Τμήματός σας, στην αρχή του εξαμήνου. Μαζί με την αίτηση για διακοπή φοίτησης πρέπει να επιστρέψετε την Ακαδημαϊκή σας Ταυτότητα (Πάσο) στη Γραμματεία, και να διευθετήσετε υποχρεώσεις από παροχές του Πανεπιστημίου  Πατρών (να επιστρέψετε εφόσον διαθέτετε, κάρτα σίτισης, δωμάτιο στην εστία κ.λπ.).

Η αίτηση τίθεται σε συνεδρίαση της Συνέλευσης Τμήματος και κατόπιν από τη Γραμματεία του Τμήματός σας στην Κοσμητεία της Σχολής για την τελική έγκριση. Κατά το διάστημα διακοπής φοίτησης, αναστέλλεται η φοιτητική σας ιδιότητα.

Tags: ,

Σας βοήθησε αυτή η απάντηση?