Μπορεί να μου απονεμηθεί Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών αν έχω πτυχίο/δίπλωμα πρώτου κύκλου από ίδρυμα της αλλοδαπής;

Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών δεν απονέμεται σε φοιτητή του οποίου ο τίτλος σπουδών πρώτου κύκλου από ίδρυμα της αλλοδαπής δεν έχει αναγνωριστεί από το Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.), σύμφωνα με το ν. 3328/2005 (Α΄ 80).

Σας βοήθησε αυτή η απάντηση?