Ποιοι γίνονται δεκτοί σε Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών;

Στα Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί κάτοχοι τίτλου του πρώτου κύκλου σπουδών Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής. Η επιλογή των φοιτητών γίνεται σύμφωνα με τις προβλέψεις του Κανονισμού Μεταπτυχιακών Σπουδών του κάθε Π.Μ.Σ.

Σας βοήθησε αυτή η απάντηση?