10.Για πόσο χρονικό διάστημα μπορεί να εκδοθεί η Ευρωπαϊκή Κάρτα Ασφάλισης Ασθένειας (ΕΚΑΑ);

Η Ευρωπαϊκή Κάρτα Ασφάλισης Ασθένειας (ΕΚΑΑ) δύναται να έχει μέγιστη διάρκεια μέχρι ένα (1) έτος από την έκδοσή της. Σε κάθε περίπτωση η έκδοση ΕΚΑΑ μέγιστης διάρκειας εξαρτάται από τον κύκλο σπουδών και τους χρόνους φοίτησης του αιτούντος.  Η ΕΚΑΑ ισχύει από την ημέρα έκδοσής της και δεν έχει αναδρομική ισχύ.

Σας βοήθησε αυτή η απάντηση?