11. Πρόκειται να ολοκληρώσω τις σπουδές μου ή απέκτησα ασφαλιστική ικανότητα, κλπ και η Ευρωπαϊκή Κάρτα Ασφάλισης Ασθένειας (ΕΚΑΑ) που μου έχει χορηγηθεί από το Πανεπιστήμιο Πατρών, ως ανασφάλιστου, βρίσκεται ακόμη σε ισχύ. Τί πρέπει να κάνω;

Ο κάτοχος υποχρεούται να επιστρέψει άμεσα στη Διεύθυνση Φοιτητικής Μέριμνας την Ευρωπαϊκή Κάρτα Ασφάλισης Ασθένειας (ΕΚΑΑ), που εκδόθηκε από το Πανεπιστήμιο Πατρών, μετά τη χρήση αυτής, καθώς επίσης και σε περίπτωση που λήξει ή διακοπεί η ιδιότητά του τού φοιτητή (προπτυχιακού ή μεταπτυχιακού ή υποψηφίου διδάκτορα) και η κάρτα είναι σε ισχύ.

Επίσης, ο κάτοχος υποχρεούται να ενημερώσει άμεσα το Πανεπιστήμιο Πατρών σχετικά με κάθε μεταβολή, η οποία έχει άμεσες επιπτώσεις στα δικαιώματά του για παροχές από το Πανεπιστήμιο Πατρών (για παράδειγμα: αλλαγή δραστηριότητας, αλλαγή φορέα ασφάλισης κλπ).

Η εκκρεμότητα επιστροφής της ΕΚΑΑ του/της φοιτητή/τριας ελέγχεται μέσω της Γραμματείας του Τμήματος κατά την αποφοίτηση του/της και  η ρύθμισή της αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την ορκωμοσία του.

Σας βοήθησε αυτή η απάντηση?