04.Μέχρι ποιο έτος ηλικίας δικαιούνται οι φοιτητές/τριες ΑΕΙ της χώρας τη χορήγηση έμμεσης ασφάλισης από τους γονείς τους, οι οποίοι είναι άμεσα ασφαλισμένοι με ενεργή ασφαλιστική ικανότητα;

Οι προπτυχιακοί, μεταπτυχιακοί ή διδακτορικοί φοιτητές ΑΕΙ της χώρας, ως άγαμα τέκνα, υπάγονται στην έμμεση ασφάλιση μέχρι τη συμπλήρωση του 24ου έτους της ηλικίας τους ή στην περίπτωση που συνεχίζουν τις σπουδές τους για δύο (2) έτη μετά τη λήξη των σπουδών τους, εφόσον είναι άνεργοι/ες, όχι όμως πέραν από τη συμπλήρωση του 26ου έτους της ηλικίας τους (ν. 4529/2018, ΦΕΚ 56/τ.Α’).

Σας βοήθησε αυτή η απάντηση?