Ενώ έχει ολοκληρωθεί η δήλωση μαθημάτων με επιτυχή έλεγχο κανόνων, στην επιλογή «Ακαδημαϊκό έργο» της «Καρτέλας φοιτητή» δεν εμφανίζονται τα δηλωμένα μαθήματα.

Κατά τη διαδικασία δήλωσης και μετά τον επιτυχή έλεγχο κανόνων δεν έχει επιλεγεί η «Αποθήκευση».

Προσπαθήστε εκ νέου να κάνετε δήλωση αφού συμβουλευτείτε το εγχειρίδιο χρήσης (παράγραφοι 1.8. & 1.9.).

Σας βοήθησε αυτή η απάντηση?