Πώς διασφαλίζεται το απόρρητο των πληροφοριών που θα δώσω στην Κοινωνική Μέριμνα;

Τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται, τηρούνται σε αρχείο στο οποίο έχουν πρόσβαση μόνο οι Κοινωνικοί Λειτουργοί και οι Ψυχολόγοι, οι οποίοι δεσμεύονται να τηρήσουν το επαγγελματικό απόρρητο βάσει της δεοντολογίας του επαγγέλματός τους (άρθρο 4 παρ.4 του Διατ.690|1961). Οι υπηρεσίες διατηρούν απόλυτα το προσωπικό απόρρητο με βάση τις κείμενες νομοθεσίες (GDPR).

Σας βοήθησε αυτή η απάντηση?