Ποια διαδικασία ακολουθείται για την μετακίνηση μέλους ΔΕΠ μεταξύ Τμημάτων του ίδιου Ιδρύματος;

Ακολουθείται ή ίδια ανωτέρω διαδικασία σε περίπτωση μετακίνησης μεταξύ Τμημάτων του ίδιου ιδρύματος. Στην περίπτωση αυτή η Σύγκλητος εγκρίνει τη μετακίνηση αφού λάβει τη γνώμη του Τμήματος προέλευσης και την απόφαση του Τμήματος υποδοχής.

Σας βοήθησε αυτή η απάντηση?