Ποια είναι η διαδικασία που προβλέπεται σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο για τη μετακίνηση μελών ΔΕΠ;

Για τη μετακίνηση απαιτείται αίτηση του ενδιαφερομένου προς το Τμήμα του και έγκριση από τη Σύγκλητο του Ιδρύματος προέλευσης ύστερα από γνώμη της Συνέλευσης του οικείου Τμήματος.

Η γνώμη διαβιβάζεται στη Σύγκλητο δια της Κοσμητείας , η οποία αν κρίνει ότι η γνώμη του Τμήματος δεν είναι επαρκώς τεκμηριωμένη την αναπέμπει στο Τμήμα για να την αιτιολογήσει επαρκώς. Η Κοσμητεία αναπέμπει τη γνώμη στο Τμήμα μια (1) μόνο φορά. Σε κάθε περίπτωση, η Κοσμητεία διαβιβάζοντας τη γνώμη του Τμήματος στη Σύγκλητο μπορεί να διατυπώσει αντιρρήσεις.

Για τη διατύπωση της γνώμης, καθώς και για την απόφαση της Συγκλήτου, λαμβάνονται ιδιαιτέρως υπόψη η επαρκής στελέχωση και η εύρυθμη λειτουργία του Τμήματος, οι οποίες τεκμαίρεται ότι αναιρούνται εφόσον, ύστερα από τη μετακίνηση, παύουν να πληρούνται οι προϋποθέσεις αυτοδυναμίας του Τμήματος.

Η απόφαση της Συγκλήτου λαμβάνεται μέσα σε αποκλειστική προθεσμία εξήντα (60) ημερών από την υποβολή της αίτησης και πρέπει σε αυτή να αναγράφεται ότι η Σύγκλητος συνηγορεί στη μεταφορά της πίστωσης της θέσης του μέλους Δ.Ε.Π που μετακινείται.

Μετά την απόφαση της Συγκλήτου του ιδρύματος προέλευσης ο ενδιαφερόμενος καταθέτει αίτηση στο ίδρυμα υποδοχής. Για τη μετακίνηση αποφασίζει η Συνέλευση του Τμήματος υποδοχής συνεδριάζοντας σε ειδική σύνθεση στην οποία μετέχουν μόνο τα μέλη της περίπτωσης α ́ της παρ. 1 του άρθρου 21 του ν. 4485/2017.

Η απόφαση λαμβάνεται ύστερα από εισήγηση τριμελούς εισηγητικής επιτροπής από μέλη Δ.Ε.Π. του ίδιου ή άλλου Α.Ε.Ι., του ίδιου γνωστικού αντικειμένου με αυτό του αιτούμενου τη μετακίνηση και, μόνο αν δεν υπάρχουν ή δεν επαρκούν τέτοια μέλη, επιλέγονται μέλη συναφούς γνωστικού αντικειμένου.

Η επιτροπή συγκροτείται με αιτιολογημένη ως προς τη συνάφεια του γνωστικού αντικειμένου απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος με την ειδική σύνθεση και τα μέλη της είναι της ίδιας ή ανώτερης βαθμίδας με αυτήν του αιτούμενου τη μετακίνηση.

Σας βοήθησε αυτή η απάντηση?