Ποιο είναι το ισχύον θεσμικό πλαίσιο για τις μετακινήσεις μελών ΔΕΠ;

Οι διατάξεις του άρθρου 16 του Ν. 4009/2011, όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο 35 του Ν. 4452/2017 και το άρθρο 76 του ν. 4485/2017 και αντικαταστάθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 92 του ν. 4547/2018 και συμπληρώθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 70 του ν. 4610/2019.

Σας βοήθησε αυτή η απάντηση?