Πότε ολοκληρώνεται η μετακίνηση του μέλους ΔΕΠ;

Η μετακίνηση ολοκληρώνεται με πράξη του Πρύτανη του Ιδρύματος υποδοχής, η οποία εκδίδεται ύστερα από έγκριση της απόφασης της Συνέλευσης του Τμήματος από τη Σύγκλητο και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης.

Η διαδικασία στο ίδρυμα υποδοχής ολοκληρώνεται μέσα σε αποκλειστική προθεσμία τεσσάρων (4) μηνών από την κατάθεση σε αυτό της αίτησης του ενδιαφερομένου και έχει ως έναρξη ισχύος το αμέσως επόμενο ακαδημαϊκό εξάμηνο.

Σας βοήθησε αυτή η απάντηση?