Ποια είναι η ελάχιστη χρονική διάρκεια για την απόκτηση διδακτορικού διπλώματος;

Η χρονική διάρκεια για την απόκτηση διδακτορικού διπλώματος είναι τουλάχιστον τρία (3) πλήρη ημερολογιακά έτη από την ημερομηνία ορισμού της τριμελούς συμβουλευτικής επιτροπής σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 39 του Ν. 4485/2017.

Σας βοήθησε αυτή η απάντηση?