Στην περίπτωση διάστασης γονέων ποια επιπλέον δικαιολογητικά υποβάλλονται για την δωρεάν σίτιση;

Θα προσκομίζεται α) Φορολογική δήλωση  (Ε1) του γονέα του φοιτητή/τριας από την οποία να προκύπτει ότι είναι προστατευόμενο  μέλος,  β) υπεύθυνες δηλώσεις (Ν. 1599/86)  με το γνήσιο της υπογραφής (https://www.gov.gr/ipiresies/politeskaikathemerinoteta/psephiakaeggraphagovgr/ekdoseupeuthunesdeloses ) των δύο εν διαστάσει συζύγων, στην οποία  δηλώνεται ποιον βαρύνει οικονομικά ο φοιτητής/τρια.

(Για την βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής  στην Υπεύθυνη Δήλωση ακολουθείται η διαδικασία που προβλέπεται στο gov.gr).

Σας βοήθησε αυτή η απάντηση?