Ποια δικαιολογητικά υποβάλλουν οι Κύπριοι φοιτητές;

Οι Κύπριοι φοιτητές θα υποβάλλουν  και τα εξής δικαιολογητικά:

  • Bεβαίωση μόνιμης κατοικίας των γονέων και του φοιτητή /τριας (από Δήμο/Κοινότητα).
  • Φορολογικές βεβαιώσεις από το τμήμα Φορολογίας του Υπουργείου Οικονομικών των γονέων και του φοιτητή (εφόσον ο φοιτητής/ τρία υποβάλει φορολογική δήλωση) για το φορολογικό έτος 2021.
  • Πιστοποιητικό ακίνητης περιουσίας των γονέων και του φοιτητή από το Παγκύπριο Τμήμα Κτηματολογίου και χωρομετρίας (που ν’ αναγράφονται τα τ.μ. ξεχωριστά για κάθε ιδιοκτησία).
  • Βεβαίωση από τον Κοινοτάρχη που θα αναφέρονται τα τ.μ. ξεχωριστά του κάθε ακινήτου.
  • Βεβαίωση οικογενειακής κατάστασης που να συμπεριλαμβάνεται όλη την οικογένεια (από Δήμο/Κοινότητα).
  • Υπεύθυνη δήλωση (υπόδειγμα 1) θεωρημένη με το γνήσιο της υπογραφής από δημόσια  αρχή.

Το εισόδημα πρέπει να μην ξεπερνάει τις 30.000 ευρώ.  Στους Κύπριους φοιτητές ΔΕΝ υπολογίζεται η προσαύξηση  των 3.000 ευρώ  για 2ο προστατευόμενο τέκνο.

Σας βοήθησε αυτή η απάντηση?