Ποια θεωρείται η μόνιμη κατοικία του δικαιούχου το στεγαστικό επίδομα (του γονέα του φοιτητή ή του ίδιου του φοιτητή κατά περίπτωση)

 

Η μόνιμη κατοικία ελέγχεται με αυτόματη διασύνδεση – διαλειτουργικότητα του Πληροφοριακού Συστήματος υποβολής αιτήσεων με τα αρχεία της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) από όπου αντλούνται τα σχετικά στοιχεία, σύμφωνα και με το άρθρο 60 του ν. 4415/2016. Σε περίπτωση  που δεν επιτευχθεί ο σχετικός έλεγχος  ηλεκτρονικά, προσκομίζεται (ηλεκτρονικά)  έντυπη βεβαίωση μόνιμης κατοικίας από τον αντίστοιχο Δήμο, το τελευταίο εκκαθαριστικό  ή άλλο κατάλληλο δικαιολογητικό, στο οποίο να αποτυπώνεται σαφώς η μόνιμη κατοικία του δικαιούχου στην αρμόδια υπηρεσία του ιδρύματος (Δ/νση Φοιτητικής Μέριμνας).

Σας βοήθησε αυτή η απάντηση?