Πως γίνονται οι αιτήσεις για την χορήγηση του στεγαστικού επιδόματος ;

Οι αιτήσεις για τη χορήγηση του στεγαστικού επιδόματος γίνονται ηλεκτρονικά μέσω της Ιστοσελίδας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, στην ειδική εφαρμογή για το στεγαστικό επίδομα  https://stegastiko.minedu.gov.gr.

ΠΡΟΣΟΧΗ:

Αν μετά την οριστική υποβολή της αίτησης ζητηθεί να κατατεθούν στην υπηρεσία μας συγκεκριμένα επιπλέον δικαιολογητικά τότε ο/η ενδιαφερόμενος/η πρέπει να το κάνει ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΔΥΟ εργάσιμες ημέρες μέσω της εφαρμογής που βρίσκεται στη διεύθυνση: stegastiko.upatras.gr .

H είσοδος γίνεται με τους κωδικούς των ψηφιακών υπηρεσιών του ιδρύματος που κατέχει ο/η φοιτητής/ρια.

Τα συμπληρωματικά δικαιολογητικά να υποβάλλονται ηλεκτρονικά το συντομότερο δυνατό και σε κάθε περίπτωση έως   30-09-2022   και απαραίτητα θα συνοδεύονται με υπεύθυνη δήλωση του αρθρ. 8 Ν. 1599/86 με το γνήσιο της υπογραφής του δικαιούχου στην οποία θα δηλώνει ότι τα υποβαλλόμενα φωτοαντίγραφα είναι ακριβή και αληθή των πρωτοτύπων που κατέχω (εκτός του πιστοποιητικού οικογενειακής κατάστασης  & βεβαιώσεις από  Δήμο).  (Για τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής στην υπεύθυνη δήλωση ακολουθείται η διαδικασία που προβλέπεται στο www.gov.gr).

 

Σας βοήθησε αυτή η απάντηση?