Τα στοιχεία για την συγκατοίκηση που υποβάλλονται;

Τα στοιχεία συγκατοίκησης υποβάλλονται μέσω της ιστοσελίδας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, στην ειδική εφαρμογή για το στεγαστικό επίδομα (https://stegastiko.minedu.gov.gr). Απαραίτητη προϋπόθεση για την υποβολή των στοιχείων συγκατοίκησης είναι ο συγκατοικών φοιτητής να είναι κάτοχος Ακαδημαϊκής Ταυτότητας σε ισχύ και να είναι και κάτοχος Α.Φ.Μ.

Για την αξιολόγηση των στοιχείων συγκατοίκησης, σύμφωνα με την εγκύκλιο του Υπουργείου {βλ. Στεγαστικό επίδομα – Πανεπιστήμιο Πατρών (upatras.gr)} οι αρμόδιοι Υπάλληλοι του Ιδρύματος ελέγχουν την ορθότητα των στοιχείων που έχουν καταχωριστεί από το δικαιούχο μέσω της ειδικής εφαρμογής. Σε περίπτωση που κάποιο ή κάποια κριτήρια απέτυχαν κατά τον ηλεκτρονικό έλεγχο, εφ΄όσον ο δικαιούχος προσκομίσει εντός εύλογου χρονικού διαστήματος τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, οι Ιδρυματικοί υπεύθυνοι ελέγχουν τα προσκομισθέντα δικαιολογητικά και εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις μπορούν να θέσουν τα αντίστοιχα κριτήρια ως θετικά. Μετά τον έλεγχο των στοιχείων και των δικαιολογητικών, μέσω της ειδικής εφαρμογής πραγματοποιείται η έγκριση ή απόρριψη των στοιχείων συγκατοίκησης.

Σας βοήθησε αυτή η απάντηση?