Έχει εγκριθεί κατ’ εξαίρεση μετεγγραφή/μετακίνησή μου; Ποια η διαδικασία για να εγγραφώ στο Πανεπιστήμιο Πατρών;

Σύμφωνα με τη σχετική Υπουργική Απόφαση, Αριθμ. 148236/Ζ1, ΦΕΚ 4806/30.10.2020, τ. Β’: “Ο πλήρης φάκελος του αιτούντος και η τεκμηριωμένη απόφαση της Επιτροπής διαβιβάζονται στο Ίδρυμα, στο οποίο ο αιτών έχει αιτηθεί την κατ’ εξαίρεση μετεγγραφή/μετακίνηση”. Δηλαδή αφού εγκριθεί η αίτησή σας από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων ο φάκελός σας διαβιβάζεται αρμοδίως στο αντίστοιχο Τμήμα αίτησής σας του Πανεπιστημίου Πατρών.

Κατόπιν ελέγχου του φακέλου σας, από τη Γραμματεία του Τμήματος, θα σας ζητηθεί να υποβάλετε αίτηση για διαγραφή από το προηγούμενο Τμήμα εγγραφής σας, η οποία είτε θα αποσταλεί αυτεπάγγελτα, είτε θα την αποστείλετε με τα υπόλοιπα επιπλέον δικαιολογητικά, στην ηλεκτρονική αίτηση εγγραφής σας στο Πανεπιστήμιο Πατρών.

Οι κωδικοί σας (Αριθμός Μητρώου και Υπηρεσίες τηλεματικής για το Πανεπιστήμιο Πατρών) θα σας αποσταλούν ηλεκτρονικά στο e-mail που θα δηλώσετε, κατόπιν της οριστικοποίησης εγγραφής σας. Σε κάθε περίπτωση πρέπει να επικοινωνείτε με τη Γραμματεία του Τμήματος αίτησής σας. Στοιχεία επικοινωνίας όλων των Τμημάτων του Πανεπιστημίου Πατρών μπορείτε να βρείτε στον σύνδεσμο: https://www.upatras.gr/education/undergraduate-studies/

Tags: ,

Σας βοήθησε αυτή η απάντηση?