Τι μπορώ να κάνω αν απέτυχα σε εξέταση μαθήματος για περισσότερες από τρεις φορές;

Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, εάν αποτύχετε περισσότερες από τρεις (3) φορές σε ένα προπτυχιακό μάθημα με βαθμούς μεγαλύτερους του ένα (1) και διαφορετικούς μεταξύ τους, μπορείτε με αίτησή σας προς τη Γραμματεία του Τμήματός σας ,  να εξεταστείτε από τριμελή επιτροπή καθηγητών του ιδίου ή άλλου Τμήματος  οι οποίοι έχουν το ίδιο ή συναφές γνωστικό αντικείμενο και ορίζονται από τον/την Πρόεδρο του Τμήματος. Από την επιτροπή εξαιρείται ο/η υπεύθυνος/η της εξέτασης διδάσκων/ουσα. Αν δεν οριστεί η Επιτροπή εξέτασης σε διάστημα ενός μηνός από την αίτηση, ο φοιτητής μπορεί να υποβάλλει την ίδια αίτηση προς τον Κοσμήτορα της  Σχολής που ανήκει το Τμήμα.

Tags:

Σας βοήθησε αυτή η απάντηση?