Τι μπορώ να κάνω αν απέτυχα σε εξέταση μαθήματος για περισσότερες από τρεις φορές;

Σύμφωνα με τον Εσωτερικό Κανονισμό του Πανεπιστημίου Πατρών (ΦΕΚ 3899/25.10.2019 τ. Β’) εάν αποτύχετε περισσότερες από τρεις (3) φορές σε ένα μάθημα με βαθμούς μεγαλύτερους του ένα (1) και διαφορετικούς μεταξύ τους, μπορείτε με αίτησή σας προς την Γραμματεία Κοσμητείας της Σχολής που ανήκει το Τμήμα σας, και απόφαση του/της Κοσμήτορα, να εξεταστείτε από τριμελή επιτροπή καθηγητών της οικείας Σχολής, οι οποίοι έχουν το ίδιο ή συναφές γνωστικό αντικείμενο και ορίζονται από τον/την Κοσμήτορα. Από την επιτροπή εξαιρείται ο/η υπεύθυνος/η της εξέτασης διδάσκων/ουσα. Η αίτηση  κοινοποιείται στον/στην Πρόεδρο του οικείου Τμήματος.

Tags:

Σας βοήθησε αυτή η απάντηση?