Είμαι φοιτητής/απόφοιτος του Τμήματος Εμπορίας και Διαφήμισης του Τ.Ε.Ι. Πάτρας. Με ποιο Τμήμα πρέπει να επικοινωνήσω για αντίγραφο τίτλου σπουδών, πιστοποιητικά και βεβαιώσεις;

Σύμφωνα με το Π.Δ 94/2013, τον ν. 4610/2019 και την 151/6.6.2019 απόφαση της Συγκλήτου του Πανεπιστήμιου Πατρών, οι φοιτητές του παραπάνω Τμήματος εντάχθηκαν στο Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας του Πανεπιστημίου Πατρών. Η Γραμματεία του Τμήματος Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας είναι πλέον διοικητικά αρμόδια για θέματα σπουδών σας. Τα στοιχεία επικοινωνίας είναι:

http://www.dept.upatras.gr/

τηλ 2610962866, 2610962867, 2610962868, 2610962869, 2610962870

email: deptsecr@upatras.gr

Tags:

Σας βοήθησε αυτή η απάντηση?