Μπορώ, να αναγνωρίσω μαθήματα από προηγούμενη φοίτηση (κατατακτήριες εξετάσεις, μετεγγραφές);

Οι φοιτητές που εισάγονται σε Τμήμα του Πανεπιστημίου Πατρών δύνανται να αναγνωρίσουν μαθήματα τα οποία έχουν αποδεδειγμένα διδαχθεί και εξεταστεί επιτυχώς στο Τμήμα προέλευσής τους σε Πανεπιστήμιο της ημεδαπής, εφόσον τα μαθήματα αυτά αντιστοιχούν σε μαθήματα του Προγράμματος σπουδών του Τμήματος υποδοχής, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που καθορίζονται στον Κανονισμό Σπουδών του οικείου Τμήματος. Τα ανωτέρω ισχύουν και για τους φοιτητές που μετεγγράφονται σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις.

Προκειμένου για την αναγνώριση μαθημάτων, θα πρέπει να υποβάλλετε σχετική αίτηση στη Γραμματεία του Τμήματος υποδοχής, συνοδευόμενη από Αναλυτική Βαθμολογία και επίσημο έγγραφο με το περιεχόμενο των μαθημάτων που επιθυμείτε να αναγνωριστούν.

Tags: ,

Σας βοήθησε αυτή η απάντηση?